Kedves Tengerentúli Rokonaink!

1789 Szelestey Lóránd

Nos Capitulum Cathedralis Ecclesi

Én alább írt adom tudtára Mindenkinek az Kiket illet ezen Levelem rendiben hogy Én Istenben boldogult ides Atyám után mivel jeles adósságokban maradtam ugy hogy Csekélly örökségem azok kielégítésére Magam, Gyermekeimnek élelmezésére elégtelen volt igy elősször is magam Közelebb levő Vér Szerént való Atyámfiait hogy Alsó Szelestei ezen T.N. Vass Vgyében levő Portiómat megtartanák kértem és több izben is Kináltam de arrul hallani sem akarván, annak meg vételétül Le mondottak ezt Látván s adosaimtúl ezecutióval terheltettvén Folamodtam Úgy mint Véremhez és Legközelebb való Szomszédomhoz Méltóságos Udvari Consillarius SzGyörgyi Horváth Sigmond Uramhoz hogy emlétett részemet megtartaná. Ki is Látván nyomoruságomat nem ugy mint idegen hanem mint atyafi e Szerént való örökös Contraktusra lépett, ugy mint 1. hogy én az emlétett adossaimat Ki elégíthessem és némely Zálogos Örökségemet Kiválthassam emlétett Portiomért igért és adott Tizen hét ezer eöt száz azaz 17500 fkat azzal együtt mely ezer ött száz az az 1500 forintokat Az regalé benesi mert ennek előtte Két esztendővel adott és és igy én is Alsó Szelestei Szelestei Lénárd, 2. által adom örökben és megmásolhatatlanul Nekie mint két ágon levő és Leendő Gyermekeinek Nevezett Alsó Szelestei Helségben Levő Curialis Házamat, s azon Funduson levő minden néven Nevezendő Épületeimet Jobbágyoimat Arendás és Zsöllér Házaimat Szantó földeimet Réteimet, Szölöimet Hegyvámmal és Dézsmával és egyéb Censusokkal edgyütt Sörföző mar más Vendég Fogadó Házamat Mészárszékemet, Erdeimet, Egy Szóval Minden Néven Nevezendő Külső és Belső Benéficiumpkat mellyeket én vagy eleim bírtak Magamra válalván Atyámfiai ellen az Lignatis és glanidinatis Crantaz Erdőben s mindenek ellen az Törvényes evectiot és igy Mivel az Jószágom Örökös Által adása jövő augustus első napján lészen tartozom és Köteleztetem az adott egy Authentreius Helyen ezer Arany Vinculum alatt ezen Fassiot meg tenni és vallani, melynek nagyobb ereire adtuk ezen Contractualis Levelünket magunk pöcsétjével és Subseriptiójával megerösítvén. Signa Sz György Die 3. Juny 1788 Sz. Györgyi Horváth Sigmondmp. Alsó Szelestei Szelestei Lénárd Noha ugyan én alább írt Horváth Sigmond Szelestei Lénárd mp. Uron ezen föllebb kitett Contraktusunk szerint az ezer Arany vineulumot meg vehettem volna, mivel Eő jzo 1. Augusti 1788 az Fassiot meg tenni elmulatta, de mivel Levelében Magas T. Sallér Magdolna ides Annya ellenkező Szándékával mentette, mind azért mint pedig hogy meg mutassam, hogy Jószágon annyira nem Kapok valamint akkor ugy más a nevezett Vienutumtul el állok az Jószág vételétül egyszer olly mondottam, hanem majd midőn nevezett Ides Annyával edgyütt ujra Jószágnak megvételére több izben kérettem volna, tehát mindketten az föllebb írt perennalis fassiót Consirmáljuk amig is én Szelestei Lénárdannak értelme szerint Alsó Szelestei Jószágomat a fönnt írt summában mellyet esetibe fölly vettem. Ezökben megmásolhatatlanul által adom magamnak és Succesoromnak tovább is semmi Just fönt nem tartván.

Mellynek is Nagyobb ereire adtak egymásnsk magunk Subseripticjával és petsétünkel meg erősített örökös Contractuális Levelünket SzGyörgy 20. Januáriusban 1789

szentgyörgyi Horváth Sigmond mp.

alsószelestei Szelestei Lénárd mp.