Kedves Tengerentúli Rokonaink!

1600 Joannes Inkoffer

Az Ngod nekem küldött leveléből meg értettem, minemő panaszokat vitt Ngod eleibe Zelesthey Ádám Uram én ellenöm, Tudniillik, hogyén Zelesthey Istvántol ugymint maghtalan embertől, oly iozagot vettem volna megh, mely közelben ő reá zallott volna., és hogy annak fölötte ne annyiba, az menyit rea adtam, hanem nagyob summaban irattam volna. Ez okokból panazanak veghét arra akaria vinni,hogy miképpen az Ngod miltosagos kezeivel, abbol az iozagbol közböchehel vethessön ky. Nem akarvan az Ngod irasat es parancholattyat siketsegre venni, kenzeritetöm Ngodat alazatossan informalni es magamat resolualny az dolog felöl, mely ebben vagyon. Hogy noha a venditor bonoy Zelesthey Adam Uramat az iozagnak meg vetelével, legitimé admonealta, es ő meg nem akarta venni: de mindazaltal az én feleségöm Juré proximioris eonoanmisinitatis abba a iozagban közelben vagyon az Venditorhoz, Adam Uramnal. Latvan azt, hogy iozág idegön kezre kerül (most idegönök akarták meg venni) nem leven kedvé Adam Uramnak az megvetelhöz nem volt mit tennöm Kegyelmes Uram magam meg fogyatkoztatasaval es karommal felesegem és gyermekim Jussara es Successioiara tekintvenmeg vettem Draga penzön es immar eztendötis töltöttem benne. Azert ha mi igassagot remenli Adam Uram, az törveny elött el nem futhatok, hizem mind az Isten es mind kiralyunk ö Fölsége Ngodat azert helheztette Orzagunkban, hogy egyik nemes ember az masikat miböl nem igazallya, Procedallyon az orzagh Birai elött Ordine Juris, Suo loco et tempore, ha legitime cital, ketelen leszek meg felelni neki. Hogy méghis Ngod iobbanmeg erehe ez dolognak eredetit,mint legyen Zelesthey Bernardnak volt ket fia György es Ferencz kik örökös keppen meg oztozvan el valtak egymastol. Az megh nevezött Györgynek fia Adam,; Ferencznek penigh gyermeky Istvan es Ursula, mely Ursulanak gyermeke leven az en felesegöm (Sibrik Anna) közelben vagyon Adam Uramnal az venditorhoz, Azert igys meltan vehettem meg az ioszagot es azertis mivelhogy az en felesegömtöl Zelesthey Istvan mégh nem volt divissus. Es noha Adam Uram Zelesthey Istvant ultimus defiriensnek pretendallya, de mivelhogy mégh Iffiu legeny es egessegös allapotban leven, Isten megh aldhattya magzatokkal. Könyörgök ez mellett Ngodnak alazatossan, hogy Ngod engemetis zegen zolgaiat zabadsagomban es igassagomban vegyön kegyelmes oltalma ala, es az mi ez ideig Inanditum volt, hogy egy fél panaszara valakitöl törvény nelkül iozagot vegyenek el, ne legyen annak en raitam kezdeti, kiert az Úr Isten Ngodat meg algya. En peniglen Ngodnak örökké valo engedelmes es alazatos zolgalatomat aianlom. Eltesse az Úr Isten Ngodat sok eztendeig is egessegben Ngodtul kegyelmes valazt varok.

Ngodnak alazatos Zolgaia

Joannes Inkoffer
a kőszegi polgárok kapitánya

Címzett: Magyarország nádora