Kedves Tengerentúli Rokonaink!

1866 Bobai házassági szerződés

Házassági Szerződvény!

T. Vassmegye, Boba községi lakos s köz, birtokos Ns. László Lajos első nőmnek Ns. Györffy Zsuzsánnának kora halálával, tekintve az özvegyi sorsnak keserű napjait, adva emlékül mindazoknak, kiket ezen dolog illet, vagy bármi módon is illethet, hogy én Istennek bölts rendelése s anya szentegyháznaktörvénye, s szokásából életben lévő szüleim, úgy testvérim s rokonaimnak, bele egyezésükkel, s más tisztelt emberek javallatából, de különössen magam, tiszta hajlandóságából, s szeretetemből jegyeztem el magamnak, törvényes, s örökös házas társul, fent nevezett községben néhai N. Szelestey József és N. Lórántffy Sárától született leányát, fent czimzett megyében Kotsi Helységben el hunyt N. Bozzay Andrásnak hátrahagyott özvegyét, N. Szelestey Annát kinek is hozzá vonzó tiszta szeretetemből s tulajdon hajlandóságából igértem, vagy is móringoltam 500 fo. az az ötszáz forintokat, osztrák értékben oly kikötéssel, hogy az Isten mint, életnek s halálnak Ura engemet ez világból, előbb magához szólítana, mint nevezett Jegyesemet s tőlem gyermeke nem maradna, s elhunyt nőmtől maradott, egyetlen Gyula fiammal a jelenlegi lakházunkban békés lakása nem leendene, akkoron az én szüleim, vagy azok elhunytával, az én utódaim az engemet, illető javakból, azon fenti összeget, mint tiszta készpénzbeli adósságot, tartoznak minden ellenvetések félre tételével, nevezett mátkám részére lefizetni.

2. szor Én is Szelestey Anna Menyasszony tekintve László Lajos mátkámnak irányomban mutatott hűségét, s szeretetét, ezennel felteszem én is ha, hogy az Isten öszve kelésünktől számítván egypár év elteltével előbb ez világból kiszólítana mint jegyesemet, s tőlem gyerekei nem maradnak az esetben a lak házához szálított szoba

3. szor Feltesszük azt is, hogy bármi némű szerzeményeink lennének és bármiből eredett volna az minden utóbbi fél közöttokok tekintetbe nem vételével, aránylagossan, két egyenlő részre osztassanak, úgy, hogy egyik fele a férjet másik fele pedig a nőt illesse.

Melynek nagyobb hitele tekintetéből adván ezen Házassági Szerződésünket, vagy is tulajdon képpen móring levelünket, az általunk meghívott, közben járók jelenlétében nevünk aláírásával is megerősítve!

Kelt Bobán Április hó 14.-én 1866. évben

Vőlegény

László Lajos

Menyasszony

Szelestey Anna

Szülők

László Lajos

Móritz Julinka

Előttem Polgár József meg hívott tanú,

Előttem László Dávid meg hívott tanú,

Előttem Bozzay Sámuel meg hívott tanú