Kedves Tengerentúli Rokonaink!

Szelestey Bernáltné Ruzsint asszony és Szalay Benedekné Adviga asszony ’s hozzá tartozóik’ menedéke

Anno domini 1559 2 die Mensis aprilis In Szeleste

Az megírt napon tudni illik április hónak 2. napján, Egyfelől Szelestey Bernátné asszonyom mellett az ő kegyelme fiaival egyetembe Ferenc és György urammal. Másfelől Adviga asszonyom és Szalai Benedek uram felől, asszonyommal Adviga asszonnyal feleségével egyetembe gyermekeiknek Boldizsárnak és Gáspárnak terhet felvévé, és Katalin asszonynak az ü kegyelme gyermekeinek kezükbe adásával, az uraim által tétettnek ilyen végzést, tudnia illik Nemay Máté uram által, Csáky István uram által, és Kámony Ferenc uram által, Zámbó István uram által Weszprém vármegye Vice ispánja által, és Hernáth István uram által, Geredey és Czakó Mátyás uram által, kezébe adván Adviga asszonyom és Ruzinta asszonyom Ferenc uram és György uram Szelesteyk. Mind az két fél kezét beadván tettek ilyen végzést, hogy az jövendő kis asszony harmadnapján az minemű sommába száz forintba elvégeztek azt akkor teljességgel megfizetik Wasvárott. Mind egyik mind másik fél egymásnak menedéket adnak minden akármely névvel nevezett perpatvar leszálljon és semmivé legyen. Az mely fél pediglen ezt meg nem állaná az keresetlen maradjon.

Stephanus Hernath
manu ppa
Ego Frañ Kamonÿ
Manu propria
Stephanus Zambo
manu ppria
Mathias Czako
manu ppria