Kedves Tengerentúli Rokonaink!

1621 Szelestey Ádám végrendelete

En Szelesteӱ Adam Jstentul Adatott mastani io egesegeben | tesek illien vallast uagi testementomott elsöben | az en kegielmes teremtö es meg ualto Jstenemnek | Aӱanlom az en b<…> lölkemett testemet az | fōldnek ẅ giomranak: En Ias fias ember leŭen | ez vilagnak Allapattiatt lattom es az embereknekis | Alhatattlan sagokatt de minden ismerōm koszŭl | eszekett Jsmerŭen Jsten[…] kett tekentŭen ez | dologban lölkök Jsmereti szerent <…> el | Jarnӱ, kikhesz Nagi hŭsegel mindenkor voltam | halaadattlansagott az en Arŭaim sem erdemle[ne]k | Elsöben noha sem en sem az en szerelmes | iambor emberseges haszas tarsam, Marcaltȯui | Frŭszina az mi io Akaro Aszoniunkal Bottiani | = ne Popel Eŭa [As]zo[n]iunkal ẅ N[agi]sagaŭal nem uotŭ[n]k | Jsmerösek igen de Jsmertŭk io Akaronknak | lenni mind Bottiani vramal ẅ Nagigaŭal | egietemben es Bottianine Aszoniomnakis hatta | uolt Saramatt testemöntomban, Enis ẅ | Nagigokatt Mint kgielmes vramatt es io | Akaro kgielmes Aszoniomatt hagiom es vallom | egik fẅ Tutornak : Masikatt Nadasdi pal | vramat ẅ Nagigatt Mint somsedsagaban | lakostam io Akaro kgielmes vramatt hog ẅ Nagi | = sagais Jstent tekentŭen Legien ẅ Nagigais | szegeni Arŭa Gӱermekimnek minden io otalo | = mmal mindenekben: Eszeknek vttanna az en | böcŭletes Attiamfiaitt Ciraki Moiszes es | Marcaltöui vramatt : hog Jsten[t] tekentŭen || es lölkök [ẅ]uössegett legienek Igasz hŭsegel es | ottalomal pataki Janos vramat es szenieӱ | Gaspar vramat Török Ferenc es Török Janos | vramatt es Sepsi Janos vramat # es az io Akaro Attiankfiait | kŭtasi mihali | vramat es | felesegett | orostoni | szŭszana | Aszont: es selestei | ferenc vra[mat] | mint kedŭes | baratomat es komamat: Az en k[i]mŭltom | vttan ha adig meliknek serence nem Adatnek |
minden osolion <…> köstok az mint | Irŭannis meg vagion mindeneknek szama | Az leanimnak tȯb Adassek az feier | Rŭhaszattban honem mint fiaimnak: az | szegeni Arŭa örszikemnek mindeniknel |töb Adassek Az sokniakatt Jsten szerent | kegmetek Jntesze el köstök es egiebett | az mi vagion az segeni Jŭditomat sinten | ugӱ minden illetti mint az tōbitt: Az | p[e]nszen vett Josagokattis ig hog ha leanim | = nak Jsten olӱ szerencett Anna hog el lehet | =nenek Anonekŭl Aszoknak Res ne Adasek | benne: Az ok levelek cak Marcaltöŭi | Mi[k]los vramnak Adassanak Hisem eszek= | = böl hamissatt szegeni Giermekimnek nem | tesen mint hog az Aniokal egh voltt es az | Anniok Josagabolis Jstenet tekentve is. | lölkö ẅdŭosegitt gondollia, Resett lenie |ökett ne tegӱe. Az ki Josagom szalogba | vagion mind fel vagion Jrŭa pataki | Janos vramnalis szas niocŭan forintba | vagion kett hasz Jobagiom Gäkon A[s]bot | Jstŭan es Gerencer Jakap Mate biro | ueӱ: Az [ki] közŭlŏk ki vattia az töb | Gӱermekimnek Akaratiokbol ideiglen Az ||
Szelesteӱ Gӱör[ne]k Resebe haiolion vӱfalŭban ki | iosagott Attam az loertt Zichi Gӱorgi vra[mna]k | örszikemnek itt szelesten az [mel]ik iob kett | hasz iobagiom ertekesseb es Jambor[ia]b | Adassek, Az Nittra mellett valo Josagŭnk az | felesegem vttan ki voltt es el foglaltak tŭlŭ [n]k | Ast io szogorom ne had hanem magad tistesse | geertt viseld gongiatt az oreg feier ladaban | vagion az Jobagiok es falŭk neŭe az kis | Iskatŭlaban

A végrendelet itt megszakad. Nagy valószínűséggel saját maga írta, és csak piszkozatként. Hiszen egyértelműen félbehagyott, aláírás nélküli, tanukkal és pecsétekkel nem hitelesített.

Mi Batthyány Ferenc etc. Adjuk tudtukra mindenkinek akiknek illik, fő és vice kapitányoknak, hadnagyoknak, vajdáknak, tizedeseknek és minden rendbeli tisztviselő embereknek, köszönetünket és akiknek illik minden jó akaratunkat ajánlván: hogy mi megtekintvén a Néhai Nemzetes és Vitézlő Szelestey Ádámnak az életében hazájához és nemzetéhez való hűséges és szolgálatra kész voltát, az ő meghagyott árváit a magunk oltalma alá vettük mind maguk személyében, s mind pedig marhájukban és jószágukban. Kérjük azért kegyelmeteket és parancsoljuk is, hogy se maguk személyében se marhájukban se jószágukban meg ne háboríttassanak se károsíttassanak feje és tisztessége vesztése alatt, sőt inkább kegyelmetektől mindenben oltalmaztassanak.
Isten velünk. Datum ex Arce Nostra Németújvár. 20 di Juni Anno 1621.

Batthyány Ferenc
saját kezűleg

Az itt bemutatott levelek közül e végrendelet töredéket és a II. Szelestey Ádámhoz írt leveleket (Széchényi Ilonától és Kisfaludy Boldizsártól) Szűcs Ivett, az ELTE 2013-ban végzős, magyar-kommunikáció szakos hallgatója átírásában olvashatjuk, aki e témában írta, magyar nyelvtörténeti szakdolgozatát.

Batthyány Ferenc oltalom levele Batthyány Ferenc oltalom levele