Kedves Tengerentúli Rokonaink!

1800 Rosty Terézia végrendelet

Atyának Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében, kezdem ezen mostani és utolso rendelésemet tenni, tudom hogy valaki születik az Halált el nem kerülheti és igy az én Mennyei Atyámnak elvégezett akarattya mikor bé tellik kivánok készen lenni és nékie bűnös lelkemet, meg adni tudva vagyon Az és ki tetszik hogy engemet üdvözülni Férjem Tekéntetes Alsó Szelestey Sándor 1768 17 Januáriusba magának Házas Társul vett el és hogy akkor minémű szegény sorsú telli adossággal és Épülettye sem volt sem Réttye sem földje, hanem egy Jobbágy házban az előtt nyomorgót mivel leg kissebb lévén Testvérjei az Osztállyban meg kárositották és ide Somogyba le küldötték, Áldassék a Nagy Isten mind őröké, 22 esztendeig tsendes békességben együtt éltünk, szorgalmatosságunk után Réteket földeket irtottunk, épetettünk Malmokat, gazdasághoz való épületeket, barmokat szerzettünk, de kedves szülőm halála után többnyire ki tetszik melly nagy adosságba volt Férjem az vissza váltott Chartareankákból mennyi volt és mikor történt, de minden fáradtságunk között szivünket gyötrötte hogy az Úr Isten magtalansággal meg büntetett nehezebb volt minden szegénységünk között ezen fájdalmaink, hogy éltesebb időnkben mi lészen örömünk, történt azonban hogy Testvér Öcsém Fribaisz János felesége Rosty Julianna neve napjára Tolna Vármegyében Gőrbőre mind ketten mentünk valamint férjem az ajtót meg nyitá, említett Testvérem majd három Fertály esztendős Kis Dudi leányát az asztalon tartotta, azon gyermek első szólását tette Férjemhez, és Papájának nevezte ezen tsudálkozván szülői, hogy még több szavát nem értették Férjem is megilletődvén birta azon kis leánykát, hozzá repült, azonnal kérte az én Férjem Szülőitől, hogy mihellyt a tsötstől elválik, adják nékünk mint sajátunkat ki telhető módon nevellyük és valamit szereztünk néki adjuk kik is nékünk ajálván Férjem pedig hittel kötelezte magát mindenre, ugy is lett, édes Testvérem el választván Dudiját noha minden gyermekénél jobb szerette, de örült gyermeke jövendő szerentséjén, anyai karjai közül, a mi kebelünkbe ajánlotta, azután is megegyezett akaratunkból fogadást is tettünk boldogságára és Férjemmel együtt valóban kivált Ő mindeneknek kijelentette, hogy mindenét Dudi fogadott Leányunknak hagyjuk, mindenek tsudálták hozzá való forró szeretetünket ágyunkban is szívünk mellett neveltük, mert igen nagyon és mindég beteg is volt, sokszor Férjem magán kívül is volt élete miatt, de mindaddig kértük az Istent, hogy számunkra meg is tartotta. láttuk jó indulatu fogadott leányunknak szép erköltseit, Isten félelmét, és hogy bennünket melly igen szeret olly nagy meg elégedésünket tapasztaltuk, hogy fáradtságunk kedves volt részire, s együtt tanátskoztuk Férjemmel mivel Szülejéktől elvettük, hogy szeretetektől is megfosztottuk szerentsétlenné ne tegyük, mind egészségének és nevelésének hasznára Ausztriába Sz.Pöltbe adtuk az Angliai Dámákhoz, három esztendeig ottan volt, boldogult Férjem ohajtotta hogy megjönne és azután gazda asszonyságot meg tanulván, maga választása szerént jó Keresztény Nemes Szivű Ifjunak adhassa, de bezzeg azon örömét el nem Érte kedves Férjem mert az alatt meg holt, és más egyéb Testamentumot nem is tett, hanem helyette is Dudiját szeressem és én Férjhez ne mennyek, mert, leányát meg károsítom s valami keresmény van mindent néki adjak, de én ugy érzem hogy nem vétek véle, ha sok izben tett parantsolatját Férjemnek ebben meg nem tartom, mert tsak egyedül abbol hagyok mit Özvegységemben szerzettem Isten kegyelméből, maga választása, de az én akaratom is járult 1796 oktober 23. án Tekintetes Jeszenszky Györgynek és úri módon ki is házasítottam, ugy hogy ha magam szültem volna, jobban tőlem ki sem is telhessen, ezen kívül 1797 oktober 3.án adtam néki Cessionalis levelet négy Charta beankáról magam saját akarattyából:

N 2 1793 die 16 Apr. Lengyel Antal 3000ft
N 5 1795 die 22 Sept. Groff Fekete Ferenc 9000ft
N 6 1795 die 16 Aug. Báró Orczi László 2100ft
N 8 1795 die 1 Sept. Grof Antal Battyán 6450ft

Mindenestől huszezer ötszáz ötven forint 20550ft, de életemben Az interst én veszem halálom után az interes leányomra, de Capitalist fel venni nem szabad és ha leányom magtalanul meghalna Az Capitalis Testvéreimre, s azoknak gyermekeire vissza szállyon, két ezer forint hijjával az maradjon Férjének, mert az is annyit moringolt nékie, ha életemben meg nem adhatnám, Száz birkát 12 kaptár méhet 12 disznót holtom után is adjanak leányomnak Száz jsos zabot ötven sosonyi buzát is adjanak az engem szerető azon javakból, féljed az Istent, szeressed a Férjedet egyet értők legyetek Gyermekeidet jól neveljed alattad validnak jó példát adjál, saját kezeiddel alamisnálkodjál Imátságidat el ne mulaszd, jókkal társalkodgyál, sok jó tanátsimat megtartsad mindenek felett szeretett Férjem, és én lelkemrül el ne felejtkezzél, Istenhozzád, légy Férjeddel, Gyermekeiddel annak oltalmában. Gesztiben Szelestey funduson általunk fel épített Lakóházamat, Istállókkal, Majorral, Billiárd házzal, azon kertel, és nagy kertész kertel ahhoz tartozandó Kertész házzal együtt, Ebédlőben, Konyhában Leányok szobájában lévő mobiliákkal, Kamarában lévő ennyi valóval, fejér edénnyel együtt hagyom, rendelem és adom Fribaisz Rozáliának, Szelestey Lajos Feleségének, és attúl származott Sándor fiának Komorában szennyes ruhát, vásznat, Kék, Sárga edényt Frialat kivévén, mind házat és megnevezett Épületeket egy Pénz nélkül bármit költenek Fribaisz Rózi, és annak fia nem tartozik fizetni, egy Födeles, egy Posta Kotsit, egy Ökör szekeret,17 Ökröt 100 Birkát 13 hhgf mézet, 6 disznót, 50 pos Búzát, 50 pos rozsot, négy fejős Marhát 10 pos Árpát, 50 pos Főzeléket, 50 pos tolutás kukoritza, és minden baromfi az háznál. 12 Akó Bort, egy Akó Pálinkát, Vajat, szalonnát, ami marad. Libbentői Méhész ház légyen az Ővéje, az mi az elrendelt Ezüstbűl megmarad azt is Szelestey Lajosnénak hagyom. 9 ezüst kalánt, 6 pár fekete nyelű kést, Geszti Rózsahegyi Szöllőmet is Szelestey Lajosnénak 7 hordóval egy káddal hagyom.

Az mi Mobilia másnak nem lesz hagyva, maradgyon az házba, másként üres; elöljáró leveses nagy kalánt, Szegény Uram Késit Sándorkának 5 Kávés kalánnyal.

Szelestey Funduson általunk épített Irtássatott Árhol Ásatását Szaporíttatott, mindennémű Állapotok meg betsültessenek, Rosty Ferenc testvérem addig Semmiben Szelesteyeket, vagy annak Successorát be ne eressze méglen egy pénzig az említett Szelesteiánusok le nem teszik az alább meg írt summákat, mellyet 3 egy Testvérem Gyermekeinek egyaránt hagyom kivévén azt amit Szelestey Lajosnénak minden terhe nélkül hagytam.

Tudva vagyon hogy mikor én Férjhez mentem, Szelestey részen erdő nem volt, minden épület Fából, rész szerint Mérőbül, Tokajbúl, rész szerint Várdárúl hozattuk üdvözült szüléimtűl maradott javakból és,hogy azok halála után magam Portiójához és Capitálisához juttattam, kezdtünk gyarapodni, ha pedig Szelesteiek meg nem elégszenek az én ki tett Limitátiómmal, betsültessenek meg minden darab fát, és munkát, téglát, Vasat és valami épületekhez és Írtások javításához tartozandók, én Szelesteiektűl egy tsonka szarvú Bivalon kivűl Semmit, 3 pár Kést, annyi Kalánt többet nem kaptam.

 • Geszti falu közepén egy Kő Ház 5 derékbúl álló 500
 • Fejő Istálló Gula, Disznó Ablak 200
 • Granarium 2 Gabonás, egy Szénás Pajtával 1000
 • Árendás Házak Vizvári Kortsmával 200
 • Béresek, Birkás, Kanász Házak 200
 • Libbentői Fél Malom, Molnár Kortsma Házzal 500
 • Etsenben Téglábúl épített Pálinkás házam, Kortsmáros Házzal 500
 • KisAlberti Malom építése harmad részire 250
 • KisAlbrti Ispány háza Istállókkal, Árendás Kortsma házzal 200
 • KisAlberti Birkás és más Árendás ház 100
 • KisAlberti Granariom Gabonás Pajta kerítéssel 300

Nem különben Férjemnek atták Testvérjei Etsényi Erdőbéli Jussát, mellyet Ő még Ifiú Legény korában Hamu Zsírnak kiadott, Árát is elköltötték, azután Tallián Mária édes Annya Testvérjei ellene pert inditottak és meg is nyerték, de meg nem fizethettük szegénységünk miatt az Ezentúra ki jött bíró Deső József Úrnak minden Tallián Sucessorok részire Chraiánát kellett adni, és üdővel kinek mennyit fizettünk kitetszik

Fr. Kr.

 • NZo 1 Tallián János Urnak 114
 • NZo 2 Tallián Gábor Urnak 134
 • NZo 3 Tallián Ignátz Leányának Bakó Mihálynénak 131
 • NZo 4 Tallián Jósef Unokájának Svastitsnénak 160
 • NZo 5 Tallián Borbála Menyének Tasiné Bakó Rozália 137
 • NZo 6 Tallián Rozália Leánya Farkas Jósefné 117.30
 • NZo 72 Tallián Juli leánya Zekéné Horváth Jósef helyett Gál Antal 141.18

Ezeket is 3 Testvéreimnek tartoznak Szelesteiek ki fizetni, mert én fizettem ki a magamébúl, tudhattyák hogy üdvözült Férjemet mesztelenyen eresztették el maguktúl. Most következik szegény Férjem Ifiú Legény Korában felszedett Adóssága, és Annya után i rész szerént mellyeket kifizettem

Fr. Kr.

 • NZo 8 Nagy Jánosnétúl 4000
 • Ennek neglecumát sajátombúl fizettem 530
 • NZo 9 Szelestey Istványnak fizettem 1000
 • NZo 10 Szelestey Ádánnak 100
 • NZo 11 Szelestey Ádánnak 1410.30
 • Ugyanezen Levélre Annyok adósságát Szegedinek 68.37
 • NZo 12 Szelestey Istvány régi adósságát i én fizettem 200
 • NZ 13 Budán Hetzli névű Mester Ú által 140
 • NZo 14 Zobotin Tallián Annának ki fizettem 700
 • NZo 15 Rosty Lászlónak is én fizettem ki 200
 • NZo 16 Geszti TIsztartó Nyári Jósefnek fizettem le 100
 • NZo 17 Sopron vagy Vas vmegyébe Górban Gyeli Károlynak 1002
 • NZo 18 Sallér Úr Ispánnyának Peresztegi nevezetűnek 44
 • NZo 19 Szilágyi Gaál Görgy Úrnak 62
 • NZo 20 Karádi Plébános Szép Jósefnek fizettem meg 700
 • NZo 21 Csernel Sámuelnek kfizettem 96
 • NZo 22 Tallián Gábornak Annya helyett fizettem 46
 • NZo 23 Őlbei Ádám és Antalnak 400

Még ezen kivűl Tíz Ezernél is többet is kifizettem Sárga Ládában levő Szelesteiek Osztály Leveleinek, és Váti Contractus is otén vagyon melybűl ki tetszik, hogy Szeleste mellyet Kis Ölbei határban egynéhány hold Fölgye jutott boldogult Uramnak. SE Még az Lóra való 3 Szerszámot, melly Attyokrúl maradott, sem, hogy felosztották volna 700 forinton vétették meg szegény urammal, az ki 300 forintot sem ér. Azért senki sem tsudálkozzék, hogy én az boldogult Férjem Portióján lévő terheket, és nagy summa benne fekvő pénzemet 3 Testvéremnek, és azok Gyermekeinek hagyom és rendelem mint házam annyi summa fekszik rajta, mindaz amennyit ér egyéb eránt is.

Én is azt parantsolom és Igazságul hagyom, hogy mind addig még ezen megszámlált Szelestey Portión lévő adósság 3 Testvéremnek egy pénzig Moringommal együtt le nem fizetik be ne eresszék tsak egy Brazda Földnek vagy valamely haszon vételnek bírsában is z én Atámfiai.

T. Rosty János Édes Atyám T. Pulay Rozália Édes Anyámtúl reám maradott Ősibűl és Capitálisbúl, melly az mi Osztályunkbúl tettszik 3 Testvérem, és azonak Gyermekei egy aránt osztozzanakaz Capitalis ugyan el kelt e szembe, főldben léő Gabonábúl, Bórbúl Intersbűl ki fog kerülni.

Hanem magam Tévő javítását, szerzésit és építésit Rosty Ferentz egy Testvéremnek és anak 3. Gyermekeinek egy aránt hagyom, úgy mint Mérei 11 hold hat Ortál Szöllőmöt Testvéreimtől vettem Mérei hegyen lévő Kápolna ház, két szoba, konyha, kamara, Més ház, Istálló, 6 lóra Fészer, és hozzá elegendő Hórdókat, Kádakat, Prést, ugyan azon hegyen Gabonás és kerített Pajtámat, Falun kívűl Kortsma házamat, Faluban újj nagy árendás Zsidó házamat, briszőllőt, mom portiót, Ispány, Kanász házaival, Tzigány házat, Ispány udvarán Istállókkl együtt, zen kívűl ezen Capitálisokat is hagyom és rendelem Rosty Ferentz Ötsémnek 3 Leányának

 • f.
 • NZo 1 Moringom nem több tsak 2000
 • NZo 7 Tallián Ignátznál 2400
 • NZo 4 Dőry Jánosnál ezen ide való részit bírom 500
 • Márfy Jánosnál eben Tót Rézi Portióját bírom 100
 • Botka Mihálynál 450
 • Summa 5450

Ezt is Rosty Ferentz Testvérem három Leányának hagyom ha az Isten engem még tovább éltet, kifizetem azon Ezer Tallért, mellyel Rostynak tartozom, Battyányi Antal helyett, ha ki nem fizethetném, tehát jó hely lesz ezen pénzben hajollyon le azon adosságim Ferentznél.

Néhai Rosty Julianna Testvéremet még éltében az mint lehetett tettem, tartozik 400 föl gyermekeinek ajándékul elengedem; Náni Leányának Fejér és más ruhábúl az Staférungját, mint nálam volt attam, mi lehetett, pedig most 1800 1 Martii minden ghjhj lamonné meg látogatott 2. ezüst Gyertya Tartót, 6 Kávés Kalánt attam. Rosty Juli Testvéremnek attam egy Briliánt Rózsát 500 még is attam két ezüst Tátzát Leányának Iterest engettem 100. KisAlbereti Malmot meg építettem Reá esett volna, azt is el engettem 100. Halálom után hagyom Nékie Ezüst Nauk zeigomat minden hozzá valóval úgy mint

 • Nagy Láda Hozzája 1
 • Nagy Tükör 1
 • Mosdó Tál ahoz pohár ezüstből 2
 • Gyertya tartó 2
 • Tátza hozzája való 2
 • Vánkus Zöld bársony ezüstbe foglalva 1
 • Harang tiszta ezüstből 1
 • Borosta Ezüstel foglalva 1
 • Nagy Iskátula 2
 • Középső Istátula 2
 • Kisebb Iskátula 2
 • Tzukorna bezárni valót is neki attam 2
 • Tsokoládéhoz valót ezüst Tátzával Kannájával 2
 • Ebben vagyon Tsésze szép üveg Édes Anyámé 2
 • Lóra való szerszámot vejének ezüstből 1
 • Mind ezeket Rosty Justi Testvér Ötsémnek hagyom. Ha meg nem érhetem, hogy Rosty Franzlit, kit 178 Esztendőtül fogva tartok Férhez adhassam, Ezüstje magam Almáriumjában újj.
 • Kávés Nagy Kanna 1
 • Lábas hozzája 1
 • Tzukros Iskátula 1
 • Tátza is vagyon Bornak 1
 • Olajnak etzetnek allyával együtt 2
 • Nagy gyetya tartó 2
 • Kisebb gyertya tartó 4
 • Leveles nagy Kalán Új Módira 1
 • Tej Mérő Kalány 1
 • Evő újj kalány 1
 • Kávés Kalány 1
 • Lóra való szerszám 1

Az Öltözet Ruhái is megvannak nevezve Biliárd szobában lévő Nagy Ládában az Írás, fejér Ruhája és más Paplanyok, Madrátzok, Vánkusok többnyire készen vannak, a mi még hibáz helyre hozattatik, és éppen úgy, mint mint magam felfogadott Leánya Staféroztatik ki mindenbűl.

Kamarámban 24 Emberre való Kék sújtásos Edint is Rosty Frantzlinak 6 Fejős Marhát, 100 Birkát, 4 Ökröt, háló szobámba lévő almáriomomat is néki adom, hagyom. KisAsszonySmuckomat is néki attam.

Az én Kedves Leánykámnak, Rosty Jutsinak, ki engemet igen szeret, Arany Órámat, egy nagy ezüst Kávés Kannát Iskátulával, mellyet még osztályunkhoz még vettem, 6 ezüst Gyertya Tartót, 2 Serandat, egy Tátzát, Két Leves Mérő Serpenyő Kalánt, 12 Kávés Kalánt, 12 Pár Kést, 12 Újj Evő Kalánt, és ha élek újjból staférozom, ha pedig meg halok, az én Fejér Ruhámbúl valamit lrhet adgyanak, 6 Fejős Marhát, 4 Ökröt, 100 Birkát, 6 Disznót, Kamarámban Sárga Danzigi Edényt, Nappaliban lévő Zöld Virágos Csészéket, magam kis kávé kannámat, Tej mérő kalánnal együtt

Szegény elhagyott, Fribaisz Frantzlinak 3 Lábú ezüst 6 Tsészés kannát, Lábassal együtt. 6 pár ezüst kést, 10 Evő egyforma be metszett nyelü kalánt, 70 Birkát, 6 Fejős Marhát, és minden testemen viselt fejér més selyem Ruháimat, szoknyáimat, 6 Tutzot Asztal Keszkenőt, 6 Abroszt, 6 Alsó 6 Felső Lepedőt, ha lesz készen Zsák 12, ha nem kitöltt, vagy xnalat.

Azt utollyára is mondom, hogy a szobákat üressen ne haggyák, Szelestey Lajosnénak Falon levő Tükröket, Képét Senki el ne vegye, tőle Jeszenszkinének Szűz Mária Képemet, Kis Jézuskámat, és mivel apró Gyermekei vannak Üveges hintómat, szerszámos Almáriomomat az urának örök emlékezetre.

Ami még megmarad Osztályban való 3 Testvérem egyaránt, de a Dudi is, úgy, mint Rosty Julianna Testvérem Leánya, úgy mint, a többi Testvérje osztozzék, mert amit attam, hattam úgy, mint Hitünkel lekötelezett Saját Gyermekünkel, Azért Senkinek oka nem lészen nékie fel hánni, vagy Reá haragudni, mert Ősibűl semmit Kedves Leányomnak, tsak egy Sálat sem attam.

Licitátiót ne merjenek Testvéreim tartani Átok alatt parantsolom és hagyom.

Ha Bányai Jósef kasznárom, ki egész Őzvegységemben nálam volt, holtig szolgál 100 forint adassék neki, Gabonábúl, Borbúl egy kevés, és ha marad egy két darab marha, vagy sőrtés.

Az jobbágyaim akár mennnyivel adóssak maradtak el engedtessék, ha házamnál ezer forint készen nem találtatnék kersztessék össze javaimból Rosty Ferentz kezére, vagy Gyermekének azon Interesnek fele Geszti Mesternek 25 forint hogy ingyen tanittson Szerdán szombaton Templomban Gyermekeket, Ólvasót Férjem és az én Lelkünkért imádkozzon és fél 25 f. Templomban Gyertyára forditassék, Szerelmes fiúi ágon levő egy kedvesebb Testvérem Rosty Ferentz, Te Légy ezen Testámentumomnak Végre Vivője, és el rendelője, leg szentebb megtartója, ha pedig Történetbűl Te is xohadnál, mellyet Isten ne aadgyon, Tehát Jeszenszky György Kedves Vőm légyen betllyesítője;

Mondassatok értem és Férjemért 100 Misét, Alamizsnát Szegényeknek, Alatson módon légyen halotti pompám, és Temetésem Szegények jelenlétiben.

Szegény Jobbágyimot öszve hivassátok, vendégellyétek meg, és valahol bírók harangozzanak, hogy megemlékezzenek bűnös Lelkemrűl, utóllyára arra intelek édes Atyámfiai, féllyétek az Istent, szeressétek egymást, ne irigykedjetek, vegyetek rólam példát, irigy nem voltam, semmit el nem pazaltam, örömest minnyájatonak iparkodtam; Temessetek engem az itteni általunk felépített templom Kriptájában, Kedves Férjem mellé helyeztessetek.

Az én koporsómat, mellyen ez légyen írva; itten fekszik legnagyobb bűnös, a ti fáradozásotokat az Isten fizeti meg, utánnam várlak az Örök Boldogságban úgy légyen Ámen.

Geszti die 4 Maji 1800 Also Szelestey Sándor Őzvegye Barkótzi született Rosty Therezia mp. Én elöttem Farkas Pattyi Farkas László előtt, mint requiált Bizonyság előttmp. Én előttem Mikelits János Mutsinyi Plébános és Esperes mint, reqiált bizonyság mp. Én előttem Füleki László Mutsinyi Káplán, mint reqvirált Bizonyságmp. Én előttem Varga Istvány Medicina Doktor mint reqvirált Bizonyság mp.

Mi alább írottak magunkra válalván mind azoknak akiket ezen dolog illetne, vagy jövendőben illethetne, terheket adjuk tudtára a kiknek illik ezen Transctionalis Levelünknek rendiben: Hogy minekutána Tettes Rosty Theresia Asszony, néhai Tettes Nzetes és Vitézlő Szelestey Sándor Urnak meg maradott Eözvegye, 1800. Esztendőben meg esett Novembernek 24. napján ez Árnyék Világbúl az Örökkénvalóság által költözvén Testamentoma szerint a Szelestey funduson mindennémő tett irtásokat, Épületeket, több rendbéli Javettásokat, és Investitúrákat három Testvérjeinek, avagy azok Gyermekeinek, kik életben már nem volnának. Hagyta volna, minden viszálkodásnak, és atyafiságtalanságnak ellkerülésére, ugyan mi alább irattak mind Rosty mind Szelestey Familia részirül öszve kaptsolt akarattal ezen következő Tzikkelekben meg egyeztünk ugy mint

Ámbár tudva levő dolog, hogy főllebb említett néhai tettes Rosty Therezia Assszony, Geszti, Etsenyi és KisAlberti ezen T.N. Somogy Vármegyében helyheztetett helységekben feles javítattásokat tett légyen nem tekintvén mindazon által Rosty Familia azoknak sokaságát Atyafiságbúl származó hajlandóságbúl indettatván minden Prietensioitul ell áll, és ezen 1801. Esztendőben megeső Januárius holnapjának első napján nevezett Geszti, Etsenyi és KisAlberti Szelestey Just egészben kilenceddel, tizeddel, és egy szóval minden némő haszon vételekkel által engedi, mind a három helységekbe, és Allódiális földekben lévő vetésekkel, és azon azon naptúl számlálandó Pendcus

Fruellusokkal együtt nem különben többször emlétett helységekben azon részt illető minden némő Épületekkel, ezeken felül ötven pozsonyi mérő rozsal, egy ökör szekérrel, és két jármos ökörrel egyetemben tettes Szelestey Familiának, De ellenben

2. Mind ezekért kötelessek lesznek Tettes Szelestey János Királyi Tanátsos Úr mint örebbik Atyafi, Szelestey Mihály Úr Úgy is mint Testvérjeinek biztossa, Szelestey Lajos Úr egyik a másikért, sött a jelen nem levő Cointerressatus Uri Atyafiak azért is de fgbn Caeválván, és magokat in Solidam obligálván Hat ezer Rhénes forintokat Kész pénzül

Tettes Alsó Szelestey János Úr Császári és Királyi Consiliárius, úgy is mint Cointeressatussai Sofientatora és Familiát illető Leveleknek Conservatora emlékezteti barátságossan és Törvényessen is Tettes Rosti Ferentz Urat és Rosti Justina Asszonyságot Tettes Deseő Imre Úr Házas Társát a Testamentumra mellyet Idvezült Rosti Therezia Asszony tettés annak tzikkellyeire, melyben régi Ősseitül, részerint Attyától maradott három Lóra való Ezüstbűl tsinált Paripa Szerszámokat hozzá való Nyereg takarókkal, három Tarsolokkal, és egy Párdutz bőrrel, mellyek közül egyik vörös, ezüstel varrott, ugyan annak az elein kisebb az hátullyán nagyobb ezüstből vert Tzimer volt, mellyeket üdvezült Szelestey Sándor Eötse Szelestey Ádám, mint öregebbik Atyafiától sok kérései után kezére vett, Szelestey Sándornak Eözvegye Rosty Therezia Asszony nem, hogy az igaz vérségnek Őseiktül reájok maradott Régi hagyományokat által adta volna, hanem inkább Testámentomában Szelestey Familiának nagy kárával maga Atyafiainak, úgy mint Rosty Ferentz Úrnak vagy annak Francisca Leányának, az, az második Szerszámot Rosty Justina Asszzonyságnak, Tettes Deseő Imre Úr Házas Társának, vagy annak jövendőbeli Vejének az harmadikat, Tettes Jeszenszky György Urnak Frivaisz Juditha Asszonyság Házas Társának adta és testálta, de emlétett Jeszenszky Úr az osztál alkalmatosságával látván Admoneli Curans Urnak ki nyílvánoztatott Szívbéli fájdalmát, arra nézve föllebb emlétett Jeszenszky Úr azon ajánlását tette, hogy eő önként Szelestey Familiához viseltetvén Atyafiságossan vissza adja, mely uri ajánlását Admoneri Curans Úr nagy hálaadással vévén meg köszönte, nem hogy többi Uri Atyafiak is azon ajánlást követték volna, hanem inkább tovább is azon helytelen Testamentomnak inhareálván: Az Lóra való Szerszámokat meg tartották. Valamint, hogy főllebb emlétett Szelestey Sándornak hatalmában nem állott, azokat eladni, el zálogolni, vagy akár mi módon az Atyafiságtól el idegeníteni, úgy annak Feleségének Rosty Therezia Asszonynak hatalmában sem volt arról testálni és elajándékozni és a familiától el idegenéteni ezért Admoner Curans Úr Atyafiságossan valamint Osztál Alkalmatosságával az maga Protestatióját kész Tetttes Somogy Vármegye…