Kedves Tengerentúli Rokonaink!

1699 Széchényi Ilona levelei II. Szelestey Ádámnak

Igazháza, 1699. május 23.

Mint io uramnak Kgldk böcületel valo | szolgaloia Jñtül minden üdvösegies | es szerences iokat meg adatni sübül | kivanok
Vetem nagi böcületel Kglmd cedulaiat s er | tetem is ördögi altal tet iszentit. en | edes böcületel valo io uram kesz | volnek aszon kis arani giöngi mi | vemet is oda adni az ki meg kesze[m]1 | köszöt maradot. de bizoni nem ferek | hosza mert feltö pertekamat egi la[d]2 | aval Szombat helre vitetven az öc | em botiaban. az arani mives ladac | kam is ot vagion. öcem Aszoni pedig | nincen haszanal az totsagira ment | Czak az pünkösd ünepeire szandekosik | hasza mivel magianok is minden fel[t]3 | ö pertekaia aszon boltban vagion | igien be szarva hata enihani pece | kekel es lakatokal. epen nem latom | mogiat mikepen ferhesek hosza. az | penszre pedig nagi szüksegiem va | gion. edes io uram bar Czak har | mad fel szaz forintnok tegie sze | rit Kglmd igien kerem s ugi alkal || mastasa Kgld dolgiat az harmad fel szaz | forint pensznek hogi egi het alat keszem | hez iühesen mert mas kepen meg karosodom | ioszagiomat fogilalia el balogi az minemü | io akarom ha az öt szaz forintiat le nem te | szem egi het alat neki. Jñ meg hozvan | öcem Aszont mingiart minden arani giöngi | mivemet Kdk viszen. adig tarca eszen | levelemet Kged bizvast obligaltiam4 helet | de hiszen meg az öt szaz forintrul adot | karta biankam5 is Kdnel vagion talam | ha az nemet ara kivanta az szalogi nak | de ha magia penszibül ad is Kgd ne felce | mert bizoni meg adom rövid üdö alat az | ki penszt pedig edig keszemhez adot Kgd | bizoni keves költ haszontalanra bene mind | hasnos io helre tetem kit szem ben leven | Kglmdel szamot adok rola mit hova tet | em belöle. Czak hamisok6 vatok pogiani | lölkök mert bizoni nem meltoztatok ili | cunia vak helre giüni abul az ti | paradicomotokbul. ne giüietek am mar | agiatok magiatoknak eb hion imar tö | bet beneteket sziüt szalast szem adok | bar el giünetek is keveli pertekak7 || az Aszonink ö Kglk aianlom igaz köteles | szolgalatomat tarca es eltese Jñ Kglteket | kedves io egiesegiben költ elöbeni cempesz | de mostani igaz hasza 23 maӱ 1699

Kgl böcületel valo szolgaloia

Szecheni Jllona

PS unalmas ne legien megient sok firkalasom

Címzés:

Nemszetes vitezlö Szelesteӱ | Adam uramnok nekem bö | cületel valo nagi uramnok | ö Kglk böcületel adasek
Sz Jvani fara

Jegyzetek:

1 a betű csak következtetés, mert az eredeti betű nem látszik a lap széle miatt
2 a betű csak következtetés, mert az eredeti betű nem látszik a lap széle miatt
3 a betű csak következtetés, mert az eredeti betű nem látszik a lap széle miatt
4 obligáció: kötelezvény
5 biankó: üres, kitöltetlen (okmány, csekkszelvény)
6 hamis: rosszindulatú, álnok jelentésben
7 portéka: a bizalmas nyelvhasználatban ’személy jelentésben él

Igazháza - 1699 május 23.

Igazháza - 1699 május 23.

Igazháza, 1699. június 4.

Mint io uramnok Kgldk böcületel valo | szolgaloia Jñtül minden szerences iokat | meg adatni ki vanok |
Mivel ez az en devai postam Kglmdet | haszanal nem talalta nem tudhatom | bizoniosan ha az Kglmd io akaratia | altal szerszendö Ket szaz forint dol | giabul nem fogiatkoszom e meg. ki | re neszve köletet eszen postamat | uioban Kglmdhez epen Soproniban küld | enem. kerem böcületel valo nagi |
bizodalmas io uram Kglmdet ne fogiat | koztason meg belöle s iria meg eszen | postam altal hogi menel elöb hol es | mikor lehesek Kglmdel ugi szemben | hogi ez ket szaz forintot föl vehes | em es. Kgld kivansagia szerent va | lo levelet adhasak rola. mert nagi | szüksegiem van reaia. |
Kaldine Aszoniomnak ö Kglnk aianlom igaz | kötelesegiel valo szolgalatomat kerem | ö Kglmet hogi eszen levelemben ci | nalt penszen vegien Az soproni | kerteszektül nekem igaz Kardẏ fiole1 io | fele palantat az ki igaszan valo | kardӱ fiole palanta legien az menit || vehet ö Kglme raita anit vegien es cinal | tasa be saral az giökeret s lapuval az | palantaiat is kötöztese be hogi el ne herv | agion ha it meg fogianaszik s Jñ ö | Kglmt ide hosza iol fogiom tartani vele. |
ha az örzsik Kglmtekhez megien mongia meg | neki hogi az mint aianlotam magiamat | neki io szivel latom ha el giün bar | Czak Szombat helig giühetne onad el hoz | at hatnam. de Soproniban bizoni most | nem mehetek mert az feiemel szem va | giok szabad ani dologi van raitam | ha nem maid aratas utan ha föl | mehetek elöb bizoni nem lehet., Szeles | teine Aszoniomnak szolgalatomat mongia | Kglmd soha nem hitem volna hogi olian | hamis2 legien az ö Kglme ura. meni fo | giadasokat tet hogi az Aszont el bocatia | hoszam ha magia nem giühet is de latom | hogi cempesz fan lakik. eszel aianlom | az Kglmtek graciaiaban3 magiamat valast | varok s kivanom hogi Jñ tarca es eltese | Kglmtket kedves io egiesegiben költ |
igaz haszan 4 Junius 1699 |

böcületel valo szolgaloia

Szecheni Jllona

PS Szelestei Szandor uramnak szolgalatomat aian | lom ha Jñ ide hozna szep leaniom is va | gion kivel mulathatna magiat vakacioaban

Címzés:

Nemszetes vitezlö Szelesteӱ | Adam uramnok, nekem bö | Cületel valo io uramnok | ö Kglk böcületel adasek
Soproniban

ha Szelesteӱ uram ö kglm Sopron | ban nem volna szakasza föl | Kaldӱ Szigmond ne Aszoniom ö

Kglme igen […] kerem s agion | valastot […]

Jegyzetek:

1 karfiol
2 hamis: rosszindulatú, álnok jelentésben
3 grácia: a lat. eredetű gratia ’kellem, báj, kegy’ szóból, jelentése jóindulat, kedvesség, köszönet

Igazháza - 1699 június 4.

Igazháza - 1699 június 4.

Csempesz, 1699. augusztus 20.

Mint io uramnak Kglmdk böcületel valo | szolgaloia Jñ tül minden szerences | iokat meg adatni kivanok |
Vetem böcületel edes io uram az kglmd | levelet mit irion ertem. Jñ ne agia | hogi en az Kglmtek hoszam valo io | akratiukrul el feletkesztem volna | sziüt medig elek is el nem feletkeszem | ha nem minden kor meg szolgalni ki | vanom. oka pedig edig valo kes | esemnek az en ui gasdasagibeli sza | ntalan galibam. s az elöbeni gasd | avol valo pörlekedesem. ez ki | miat eszen oraban is utra köl ind | ulnom. mivel soha hamisab1 em | bere nem akadhat ember mint en | akatam. az iüvö heten vegie les | zen vele valo dolgiaimnak aszon | leszek edes io uram hogi egi het alat | bizoniosan meg latogiatvan Kglmdt. pen | szt bizoni nem vihetek de vala mint | fogiok vegieszni vele hogi meg egi | kis ideig varion, tarca es eltese Jñ | Kdet io egiesegiben költ cempesz | 20 Agisto 1699

Kgl böcületel valo szolgalo

Szecheni Jllona

Címzés:

Nemszetes vitezlö Szeles | teӱ Adam uramnak. nek | em böcületel valo io | uramnok ö Kgld böcület | el adasek
Sz Jvani fara

Jegyzetek:

1 hamis: rosszindulatú, álnok jelentésben

Csempesz - 1699

Igazháza, 1700. október 20.

Mint bizodalmas io uramnok Kk böcületel | valo szolgaloia Jñtül minden szerences io | kat meg adatni kivanok |
Nagi böcületel s igien kedvesen vetem az | Kglmd neheszen olvashato görögi bötükel | irot levelet. kibül ertem hoszam erdemet | len szolgialoiahoz aianlot io akaratiat sza | logiomra kivano pensz vegiet. kire neszve | böcületel valo edes nagi io bizodalmas | uram. im küldötem eszen szolgiamat Kgldhez | ki altal egi iskatalaban1 be pecetelt szalogi | omat egiüt szaz talerig valo kartabian | kamal2. io lehet az szalogi nekem szaz taler | omnal töben vagion mind az altal ara ker | em nagi io uram Kgldet hogi ha ere anit | nem adnanok talam groff bindes gracne | Aszoniom meg celekszi. hogi az minemü szalo | giom ö Nagianal elöb ket szaz forintban | volt. kinek szaz forintiat az niaron ked | altal meg küldötem s az szalogiot is nala | hatam mig az masik szaz forintot is meg | adhatom. mivel aszon szalogi nem szaz | de harom szaz forintnal is töbet er. aszon | szalogira aszt az niaron meg fiszetet szaz | forintot ki kerheti Kgld. s ere pedig kit || most küldök ötven forintot meg adnok | ugi hogi az Kglmd io akaratia altal szaz | talert had vehetnek keszemhez. kerem edes | io uram Kdet hogi mutasa ez szüksegiemben | oli io akaratiat hoszam hogi eszen szolgiam | altal küldhesen szaz talert czak <keves>3 | olian condiciokal4 hogi az mikor ki valthatom | tartoszok ki adni. meg viven az szumat adig | valo interesevel5 egiüt. mert epen mara | hagiot napot heveniesi Janos iti lö mester | uram hogi ö Kglmehez meniek. alku kepen | aKaria vegiet szakastani köszötünk raiko | vic es szarka föl kert ioszagia dolgianok. | s aszert mar adig föl nem mehetek Poszoni | ban. de vagi alkudhatom meg vagi nem | nekem föl köl poszoniban menem. az masik | dolgiom vegiet. bar eszekel vegiet eriek | is it. es igi ha eszekel vegiet erek ithon. | aszon alkuszerent adando penszbül mingiart | ki valthatom az szalogimat. s aszert kiva | nom olian condiciokal hogi ne legien bizoni | os ideig kötve czak mikor meg vihetem az | penszt hosza iuthasak minden kor. de bar | it vegiet ne erhesen is velek tudom pos | zoniban mind ö tülök s mind mastul | Iñ ream tekintven vagiok oli bizodalomban | hogi adnok penszt. edes io uram ne terheltesek | Kglmd huszar uramat nevemel köszönteni ba | nom hogi levelemre nem vehetem valast ö | Kglmtül. de kerem hogi ne feletkeszek el az | ö Kglmre bizot dolgiaimrul. aszon leszek hogi | az mas heten en is poszoniba mehesek eszel | aianlom az Kgd io akaratiaban magiamat kerem | az nagi Jñert ne fogiatkoszam meg az pensz | dolgiabul az Kmd io akaratiaban. kit Jñ | eltetven es szerences vegiet advan el | kesdet föl tet szandekomnok bizoni | meg szolgialom meg az Kd giermekinek is. | kikel egiüt aianlom az Aszonioknak ö Kk | igiasz kötelesegiel valo szolgialatomat s ki | vanom hogi Jñ tarca es eltese kedves | io egiesegiben Kllmdet költ igiasz hasza |
20 otobris 1700

Kgl mint bizodalmas io uramnak böcület |

el valo szolgalloia

Szecheni Jllona

PS unalmas ne legien megient sok firkalasom

A címzés hiányzik.

Jegyzetek:

1 A skatulya olasz jövevényszó, jelentése doboz. A számos alakváltozatot (pl.: az iskatulya) a szó eleji magánhangzó torlódás különböző módú feloldása alakította ki.
2 biankó: üres, kitöltetlen (okmány, csekkszelvény)
3 a szó ki van húzva az eredeti levélben
4 condicio: ebben az esetben a jelentése feltétel
5 interes: a lat. interesse szóból, jelentése kamat

Igazháza - 1700 október 20.

Igazháza - 1700 október 20.

Igazháza, 1700. október 23.

Mint bizodalmas nagi uramnak Kldk | böcületel valo szolgaloia Jñtül | minden szerences iokat meg adatni kiva | nok
En harmacor is el köldötem emberemet | Kmd hez. kerem az Jñert töbször mar | ne kivania farastanom. mert sok | köcegiemben telik eniszer hiaban va | lo faradsagi embereimnek. szalogiot | en bizoni töbet nem küldhetem. mert | szemi nincen. ha nem ha Kglmd | mint regi io bizodalmas uram akar | ia hoszam io akaratiat mutatni tud | om. szalogi nelkül is talal szaz tale | rt. mivel az elöt harom szaz fori | ntot talalt szamomra. kit is lam | minden buia nelkül meg fiszetem Kd | nek. ugi most is bizoni meg fiszetem | mert hiszem van meg szaz talernal | töb ertekem. kire neszve ha küld | het Kgld igien kerem ne bocasa üres | en eszen emberemet had tugiam | meg köszöni Kglmd io akaratiat || hol ot nem volna mar ani hitelem | Kgd elöt. Külgie visza szalogiomot egiüt | vele levö kartabiankamal1. mert töb | szalogiot en bizoni nem adhatok most. | hogi Kglmd aszon busul hogi veteset meg el nem | vegiesztete. nem cudalom. aszert bünteti Kdet | Iñ hogi miert nem akar neKem szolgiolni. | osztan banam aszt ha Kglmd ioban tudna imat | kozni nalamnal. nekem is pedig meg nem | engiete Iñ hogi keves vetesemet edig el | vegiestetem volna. en mikor hogi ioban ne | ki keszültem vetetni. akor adot Jñ boszu | sagiomra oli nagi esöt az szantoimra hogi | felben kölöt hagiatnom. de meg latia Ked | hogi czak nekem külgiön penszt bizoni mi | ngiart oli io üdöt ad Iñ az Kgd fögiere | (: kor masut mind esö esek is :) hogi mi | nden veteset kedve szerent el vegieszhet | kd, eszel aianlom tovab is az kd io akar | atiaban magiamat. s az Aszonioknak ö Kk | egiüt fiaival es leanival aianlom köteles | szolgalatomat. kerem miniaiuKat legienek | io szoszoloim Ked elöt || tarca es eltese Jñ kedves io egiesegiben | Kglmdet költ igiasz haszan 23 otobris | 1700

Kgl böcületel valo szolgaloia

Szecheni Jllona

Címzés:

Nemszetes es vitezlö Szeles | teӱ Adam uramnok nekem | böcületel valo nagi io ur | amnok ö
Kgl böcületel | adasek
Sz Jvani fara

Jegyzetek:

1 biankó: üres, kitöltetlen (okmány, csekkszelvény)

Igazháza - 1700 október 23.

Igazháza - 1700 október 23.