Kedves Tengerentúli Rokonaink!

1834 Szelestey Ferenc nyugdíj kérelme

Szelestey Ferencnek a Megyénkbeli Üldöző Csapatok Fő Hadnagyának mái napon tartott Köz Gyülésünkön elibénk terjesztett, s hosszas szolgálatjaiban elagott kora tekintetéből magát nyugpénz rendelés mellett a további szolgálattól kegyesen felmenteni esedező folyamodását ha Cs. Kir, Fő Hercegséged kegyelmébe és a N. M. Kir.H. Tanács kegyességébe nem ajánlanánk, ugy tartjuk az érdemtől vonván meg a törvényhatósági tisztünket mulatnánk el.

Fontolóra vettük a nevezett folyamodónak ifjabb korában ugyan katonai szolgálatjával kezdett, utóbb pedig ezen Ns. Megyében kezdett, és már 38. Esztendőktől fogva szakadatlan érdemekkel tellyesen folytatott díszes példáját, melyen a köz bátorság fenntartására minden erejét, többszöri személyes élte veszedelmeztetésével feláldozván, a társaságok egybekelési czélját a közbátorságot mint egyik nevezetes tagját Megyénk erejének, fentartotta, és így a hasznos polgárok jeles sorába érdeme lépcsőin belépett.

Nem is első alkalom ez midőn ezen érdemes Férjfiunak jeles szolgálatja Cs. Kir. Fő Hercegséged és a N. M. K. HM. Tanács eleibe általunk felterjesztetik, mert azon kívül, hogy jegyző Könyveink ennek szolgálatjának annyi bizonyságit mennyivel kevesen dicsekedhetnek, pedig minden egyes érdemét valamint néki szerénysége felhordani nem enged ésx úgy bé nem jegyeztethettek, még 1823 Január 10.-én tartott Köz Gyűlésünkből ugyan érdemei tekintetéből Arany érdem pénzre méltónak itélvén ajánlottuk és Cs. Kir. Fő Hercegséged etc. Az érdemes becsülni tudó, és jutalmazni kívánó kegyessébe az illyen **** gyöngyösködő legjobb fejedelem kegyelme kinyerésére őtet tetteiért jutalmazni másoknak hasonló tettekre nemes buzditást adni méltóztatott.

Megvan tehát az ő buzgó szolgálatja ezen felséges kegyelem jeggyel is esmérve, de a folyamodása melletti bizonyság levelekből s köztudomásunkra is kisetző eltörödett teste, és szegény sorsas még kénytelenítik, hogy a mindennapi élelem és szükségei és több gyermekei tartásáról mint ember, mint férj és atya gondoskodván a kegyelem forrásához honnan csak érdemtelenek küldetnek el vigasztalás nélkül- folyamodjon, hogy így hosszas sanyaru szolgálattya által kizsarolt erővel, ha nem bőségben is legalább roncsolt testét nem koldus botra támasztva élhesse aggott kora hátra lévő egy két napjait.

S ha, hogy a szolgálattól a haza ereje és élete feláldozását méltán megkivánván ez **** a hazától tehetetlenné állapotban gyámolt és istápot reményelhet, ha az illyeséknek megjutalmazása nem **** igazságot, hanem több hasonló tettekre lelkessen buzditásit főképpen pedig Felséges Koronás Fejedelmünk atyáskodó kegyelmének illetve már több más esetekben lett kiterjesztése is bátorít semmit nem késünk ezen érdemekkel teljes élemedett szolgálatnak fenn érdeklett folyamodását oly alázatos kéréssel felterjeszteni, hogy ennek számára Megyénkben még hasonló fizetésére Alapítvány nem lévén Ő érdedmben nyugalomra tétetvén érdemeihez és alázatossan felterjesztett mostani fizetéséhez alkalmazott és szükségeit fedező mennyiségü nyugalom pénznek leg Felsőbb Helyen kegyelmessen **** megrendelését CS. Kir. Fő Hercegséged etc. Több hasonló esetek példájára eszközleni kegyes légyen.

****: Nem kiolvasható szó