Kedves Tengerentúli Rokonaink!

1700 Széchényi Ilona egyéb levelei

Csempesz, 1699. június 18.
Széchényi Ilona levele II. Szelestey Ádámnénak
(Egervári Jusztina)

Az ur Jñ algia meg Kglmdet edes Aszoniom
Föl tet szandekom serent hogi magiam nem | mehetem Kglmd latogiatasara. | minenmü nia | volam gatolta meg. eszen levelemet | meg ado Kglmdhez küldöt var megie Es | kütie farkas ferenc io szomsid uram | meg tugia mondani ki altal edes nagi | io Aszoniom kerem Kgldet külgie el aszon | penszt kit szamomra szörzöt az ur ö Kglme | es ha lehet ne legien keveseb ket | szaz forintnal ha ugi akaria Kglmd | had agion eszen böcületes ember adig | magiarul levelet hogi meni penszt | vet föl Kglmdtül az en szamomra. mig | szemben leven Kglmtekel. mind aszon | suma pensrül kit ecer is maszor is | adot Kglmtek s mind pedig az en Kgletkk | adot arani es giöngi miv szalogirul | egiüt aszon öt szaz forintot neveszö | karta biankam1 irant szamot nem | vetünk s egi masal nem vegiszünk | meli irant Jñ egiesegiemet advan me || nel hamarab egiesegiem leszen s tudhatom | Kgletk hol letet meg fogiom latogiatni | Kgletk követem hogi töbet nem irhatok | mert bizoni roszul vagiok tarca es eltese | Jñ kdt kedves io egiesegiben költ cempesz
18 Junis 1699

Kgd böcületel valo szolgaloia

Szecheni Jllona

Címzés:

Nemzetes Vitezlō szelestei Adam urk | eŏ kḡlme szerelmes hazas tarsanak Nem | zetes Egervari Justina Aszonynak nekem | mindenkor nagy jo akaro Aszonyomnak | eŏ kglmenek nagy bōcsŭlettel adassek |
Szent Jvan2

Jegyzetek:

1 biankó: üres, kitöltetlen (okmány, csekkszelvény)
2 a címzés írásképe eltér az eddigi Ilona által írt levelek címzésétől, így valószínűleg más kéztől származik

Csempesz - 1699 június 18.

Csempesz - 1699 június 18.

Igazháza, 1702. december 31. (?)
Széchényi Ilona levele Madarász Évának

Mint bizodalmas io Aszoniomnak Kglmdk | kivanok Jñtül sok io esztendö napokat | kedves io egiesegiben erhetni es szeren | cesen el is mulathatni
Ez elöt enihani hetel küldötem egi par | sokat levelemel egiüt. bödi1 tikos2 | lakos3 nevü embertül. nem tudom | ha vete e Kglmd mivel szemi valas | at nem latam Kgdk az ota en hani | szor föl keszültem hogi magiam megiek | az Kglmd latogiatasara. kival kepen | mikor ez az nagi ho eset minalunk | mar az lovakat is be fogiatam s ugi | akartam indulni szanon hogi czak Kar | aconi estere erkeszhesem visza haszam | hoz. de giütek hoszam emberek kik | el iesztetek hogi el nem mehetek mert | szemi töres nincen s ugi kölöt meg | maradnom oli remenisegiel hogi aszom | ban törest cinalnak ket karaconi | köszöt czak meg lopom Kglmdet Sopron | ban de meg calt az remenisegi mert | mind az ho el olvadot s mind az nagi | ar viszek rosz utok meg giatol tak | ki menetelemet. de mihent Iñ iob | utakat ad ugi is el nem mulatom | hogi Kglmket meg ne latogiasam im || aszomban küldötem tizen nig forintot | s egi kosar tikmoniat4 aszon levelem | meg ado embersegies szomszidom altal | Kglmdet kerem edes io Aszoniom hogi az | kilenc forintot vegie ki belöle az int | eres5 penszert, az öt forintian pedig vas | arolion nekem egi teli kapcat6 es egi | par io erös parast bör kestiüt. oliat az | kinek uiainok az hegie el metelhesem | hogi mindenkor az keszemen föl voniva | tarhasam minden nap hogi szel micoda ki | ne fuia az keszemet. de czak niari kestiü | legien parast czak io erös legien. egi | funt nad meszet es egi par citromot is ve | gien Kglmd. egi par niari kek feher cer | nabul cinalt kapcat is vegien Kglmd. | az töb penszen pedig ki eszektül meg ma | rad. kerem edes io Aszoniom Kglmdet | vegien az en lovaim szamara olian | nemet lovaknak valo köszep <…>7 | szerü öregi patkokat kiket eszen em | berem meg tud valasztani minemök | kivantatnak az meni pensz meg marad | az fölül neveszet vasarlastul czak mind | patkokat vegien Ked raita. bocanat | ot varok pedig hogi biztoniban eszekel | terhelem Kedet ||
Aszomban ugi latom hogi epen el feletkeset | mind Kglmd mind Szelestei uram mind pedig | Satori uram mind magiamrul mind iosza | giom el szerszeserül. im irtam Szatory | uramnok is kerem edes io Aszoniom Kdet | hogi levelem el ne teveliegiek ha lehet | magia agia meg Kglmd ö Kglmének s kerie | szoval is hogi mutasa hoszam ani io akara | tiat szörösze el ioszagiomat kit ha vegi | hez viszen bizoni mind erdeme szerent meg | giutalmaszom s mind pedig meg szolgialom | mert most egi kisded de niugiodalmas iosza | giocka volna mingiart keszemen ha a[zt]8 | meg valhatnam. kerem aszert edes io | Aszoniom tovab is Kgmdet s aialom is | az Kglmd meg ismert io akaratiaban ma | giamat valast varvan kivanom | hogi levelem talalia kedve szerent fo | lio szerencekel io egisegiben Kdet költ | igiasz hasza 1702 estendönek az legi | utolso napian

Kk Jgiasz köteles szolgialoia mig | elek

Szecheni Jllona

Címzés:

Tekintetes es Nemszetes | Madaras Eva Asz[on]nak | nekem mindenkori nagi | io akaro Aszoniomnak ö | K(e)g[elméne]k böcületel adason
Soproniba

Jegyzetek:

1 Bőd: helység Szombathely közelében
2 Tikos ~ Tyúkos: vezetéknév, jelentése tyúkász vagy tyúkkal adózó
3 A Lakos vagy Laka a László nevünk változata
4 tikmony: tyúktojás
5 interes: a lat. interesse szóból, jelentése kamat
6 harisnya helyett viselt, lábfejre tekert ruhadarab
7 Ki van húzva a szó
8 A papír kiszakadt ezen a helyen, de a szövegkörnyezetből erre a szóra következtettem

Igazháza - 1702 december 31.

Igazháza - 1702 december 31.