Kedves Tengerentúli Rokonaink!

1700 Madarász Éva levele II. Szelestey Ádámnak

Sopron, 1700 körül

Szrences io napot Agӱon Jñ ides Gie | rmekim en nem tudom mint van az | dolog hogӱ sem írtok sem izentek | azert kirem kmedet ides fiam Uram | tudosi con kmed mikint van az iusti | na az melivel en […]leket1 vartam hog | ӱ föl köldi kmed az iustinat vagӱ | maga föl giön de ugӱ latam ipen el | felet keset ruluk mi bizon elig nagi | fa szögsigben vagiuk mert talam szoh | a sem volt az fa alan darka mint | mast madarasz Uram megh Giöt de en | velem nem szol hanem az szandort köl | tem volt hoza atul izente hizem megh | monta kmed mibevan az dolog az fe | lesége monta hogӱ irt horvat szigmon | d Uramnak hogӱ föl menien posamba | mivel mast is ot van szalali istvan ha | cak ugi viselnek kondot az agiafiak | tudom ugi iaruk mint az Giörfivel | az musaikazda it fön volt de az retene | tes roz ödö miat nem hozhatot fat || hanem ugӱ hatam megh neki hogӱ | az iövö het fön hozon ha hozhat az | utan menien ala szent ivan fara | az Gársne igen kiri kmedet hogӱ irgion kmed horvat Josf Uramnak hogӱ | ö kme reia felelt hogӱ bardositul megh | kiri az intrest2 azert kirgiemegh eskölgiö | megh ha pedig az iövöhetten megh nem | köldi az szidoknak agia az szaloköt en | bizon nem tudom mit cinalak mentem nic | mind varam [h]ogӱ3 fölgiön kmed en az | kabnat szem mertem el adni nigi köblöt | atam el de hizem fara es husra is elkölt | az szandornak az ruhaiat hozzak föl es egi | par cismat is kölgiön kmed neki az bodis | cismaiat is fölkölgiö kmed az Giermekek | hala Jñ io egesigben vanak az eleknek megh | mont ha gia kmed hogӱ en meg el nem atam | az szabgiat szem az tönkölit || ezel kivanom hogӱ Talal io egesigbe | kmedet mind az tobivel egiöt költ ma | szopromba szombaton az kmed igaz iot

kivano Annia Madaraz Éva

A címzés és a dátum hiányzik.

Jegyzetek:

1 a papír szakadása miatt nem olvasható el az egész szó
2 interes: a lat. interesse szóból, jelentése kamat
3 a tinta elmosódott, de a szövegkörnyezetből a h betű valószínűsíthető

Sopron - 1700 körül

Sopron - 1700 körül

Sopron - 1700 körül