Kedves Tengerentúli Rokonaink!

Somlyóvidéki Hirlap 1911 december 17. 51. szám

Nagy idők tanúja. Kerkai Kerkapoly Tivadar 48/49.iki honvédszázados, december 13.-án 83 éves korában Devecserben elhunyt. Temetése csütörtökön ment végbe, a közönség élénk részvételével.

Kerkapoly Tivadar született Kővágóörsön 1829 június 26.-án. midőn a bécsi forradalom kitört, ő és öccse, Balázs a jogot tanultak Pozsonyban s az elsők között siettek Bécsbe. A harmadik fivér, ki a gárdistáknál, már mint tiszt szolgált, szintén a honvédséghez ment át. Atyjuk első alispán volt Zala megyében, ellátta őket a szükségesekkel és a gárdista azonnali tiszti rangban, kezdte meg a csatát. Mind a három fivér ott volt Budavár ostrománál egész végig. Kerkapoly Tivadarnak három tábornokja is volt. Híres volt vakmerőségéről, 13 nehéz csatában vett részt és 11 sebet kapott. Aradról a császáriakhoz lett besorozva közlegénynek, kitéve a német tisztek szekatúrájának, míg bátyjának egy volt tiszttársa, őrmesterré léptette elő. E közben atyja meghalt, s midőn a 10 évet kiszolgálta, se vagyona se állása nem volt, elment több magyar ifjúval Lengyelországba, s végig küzdötte a lengyel szabadságharcot, mint csapatparancsnok, s midőn visszakerült, egyik öccse, ki Vámoson bérlő volt, megválasztatta ott jegyzőnek. 15 évig volt ott körjegyző, közben egyik szemét egy barátja vadászat közben kilőtte, a másikat a sok olvasással megerőltette, s így az utóbbi időben már majdnem teljesen vak volt. Most egy éve jött Devecserbe lakni lányához, hol gyermekei és unokái körében nyugodt boldogságban fejezte be sokat zaklatott életét.
A temetésen a Devecseri Dalkör testületileg vett részt és úgy a gyászháznál, mint a temetőben Csaplár karnagy vezetésével gyászdalokat adott elő. Gózon Gyula szentgáli református lelkész könnyekig megható gyászbeszédet mondott.

Kerkapoly Tivadar gyászlevele

Kerkápoly Tivadar sírja ma is megtalálható a devecseri régi temetőben. Kisméretű obelikszje, az újabb sírok között parcella nélkül áll.

Egy érdekes információt tartalmazó cikk, ugyanabból a számból.

Zonarendszer a telefonban. A régóta vajúdó telefon reform megoldásához közeledik. A kereskedelmi miniszter illetékes ügyosztályában a telefon-reformot megvalósító teljesen kész törvényjavaslat várja, hogy a parlament elé terjesztessék. A reform a telefonálás díját lényegesen leszállítja. Mindenekelőtt megszünteti az új rendszer azt az anomáliát, hogy az interurbán beszélgetések, akár kisebb, akár nagyobb távolságokra szólnak, mindig két koronába kerülnek. E helyett meghonosítja a zónarendszert a következő kulcs szerint:

  • 10 km-ig a beszélgetés díja    30 fillér
  • 20 km-ig                                     40 fillér
  • 50 km-ig                                     60 fillér
  • 100 km-ig                                     1 korona
  • 600 km-ig                                     4 korona

A szomszédos forgalomban minden beszélgetés díja 20 fillér lesz. Ettől a reformtól sokat várnak a szakkörök, mert azt hiszik, hogy a telefonnak ilyen módon való népszerűsítése által az államkassza jövedelme gyarapodni fog.

Jáki oroszlán
Jáki Nagy Márton
Isten hozta Vas megyében
Jákfa-Terestyénfai kereszt
Temetési siratók freskó
Jáki templom portáléja
Jáki Nagy Márton és rokonsága freskó
Jákfai templom
Bobai evangélikus templom
Thúry György lovaggá ütése (Szelestey László 1939-1991 festménye)